Modern female characters in the short stories by Duong Thuy

NHÂN VẬT NGƯỜI PHỤ NỮ HIỆN ĐẠI TRONG TRUYỆN NGẮN DƯƠNG THuỵ

Tóm tắt:

Văn học Việt Nam từ sau đổi mới đến nay đã chứng kiến một sự thay đổi “ngoạn mục” về giới trong đội ngũ sáng tác, đặc biệt là ở lĩnh vực văn xuôi. Đất nước hòa bình, tiếng súng đạn đã đi vào dĩ vãng, những chuyện đời tư, thế sự thật thích hợp để người phụ nữ được bày tỏ. Như một lẽ tất nhiên, một sự khẳng định và thể hiện thế giới của mình, cũng là sự trải nghiệm và đồng cảm, các nhà văn nữ viết nhiều về giới của họ theo cảm quan nữ tính khác biệt, có phần nổi trội hơn nam giới. Trong xu thế chung đó, Dương Thụy- nữ nhà văn trẻ được độc giả biết đến trong hơn mười năm trở lại đây, cũng đã có những khám phá, phát hiện, và thể hiện mới về người phụ nữ đặc biệt là những người phụ nữ hiện đại, trên cả bề mặt lẫn bề sâu qua nhiều truyện ngắn độc đáo.

Từ khóa: Dương Thụy, người phụ nữ, hiện đại, nhân vật, hội nhập.

Abstract:

Since the renovation Vietnamese literature has seen “a dramatic change” in gender of the staff of writers, especially in the field of prose. The country is in the peaceful time, and the sound of guns has gone into the past. So it is appropriate for women to express their life themselves. Naturally, their assertion and expression are their experience and empathy; female writers write a lot about gender based on their perception which is different and more dominant than men’s. According to that tendency, Duong Thuy - the female writer who has been well- known to readers for ten years, has explored, discovered, and had new expressions in her works, particularly unique short stories about womankind,especially modern women, both on the surface and in depth.

Keywords: Duong Thuy, women, modern, character, integration.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng