Danang in teaching history in the University of Danang

MỘT SỐ HÌNH THỨC KHAI THÁC HỆ THỐNG TƯ LIỆU TỪ CÁC BẢO TÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG DẠY HỌC NỘI KHÓA LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Tóm tắt:

Đổi mới dạy học lịch sử Việt Nam là bộ phận quan trọng của quá trình đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử ở Đại học Đà Nẵng. Sử dụng phương tiện trực quan chính là con đường hiệu quả để tiến tới thực hiện đổi mới dạy học lịch sử. Hệ thống tư liệu trực quan phong phú ở các bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là điều kiện hết sức thuận lợi cho việc khai thác phục vụ giảng dạy lịch sử Việt Nam. Với bài viết, nhóm tác giả đề xuất một số hình thức khai thác hệ thống tư liệu từ các bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để góp phần nâng cao chất lượng dạy học lịch sử Việt Nam ở Đại học Đà Nẵng.

Từ khóa: hệ thống tư liệu, bảo tàng, phương pháp dạy học, nội khóa

Abstract:

Innovation in teaching Vietnamese History is an important part in the process of reforming methods of teaching History in the University of Danang. Using visual tools is the effective way to innovate the method of teaching History. The system of rich visual materials in the museums in Danang creates the most favorable conditions for teaching Vietnamese History. In this article, some ways to take advantage of the system of materials from the museums in Danang are proposed to help improve the quality of teaching History in the University of Danang.

Keywords: the system of materials, museums, methods of teaching, curriculum

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
136(05).20195030-12-19
235(04).20196229-12-19
334(03).20196430-09-19
431(05).201830-12-18
526(05).20174430-12-17
624(03).20179930-09-17
716(03) - 20157825-09-15
89(04) - 201331-12-13
9
Tác giả: PGS.TS. Lưu Trang
8(03) - 20139315-10-13
108(03) - 20137415-10-13
112(01) - 20127115-03-12
122(01) - 20127815-03-12
131(1) - 201113415-11-11
141(1) - 201113415-11-11