Pollution and sollutions for protecting river water invironment in Danang city

HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tóm tắt:

Tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng trong những năm qua đã đạt những thành tựu to lớn, chất lượng cuộc sống của người dân Thành phố ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, hoạt động KT-XH cũng gây ra nhiều hậu quả xấu đối với môi trường nói chung và môi trường nước nói riêng. Chất lượng môi trường nước, đặc biệt là môi trường nước sông được cải thiện hơn các năm trước, nhưng còn diễn biến khá phức tạp, nhiều nơi đang còn bị ô nhiễm, có nơi đáng báo động, nhiều khu vực ô nhiễm kéo dài, có nơi phát sinh ô nhiễm mới. Đây sẽ là nguy cơ đáng lo ngại nhất trong thời gian tới nếu không có các giải pháp thực thi phù hợp. Bài viết này, chúng tôi nghiên cứu hiện trạng, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước sông để đề xuất những giải pháp hợp lý vừa phát triển KT-XH, vừa đảm bảo được chất lượng môi trường nước sông.

Từ khóa: Môi trường nước, chất lượng môi trường nước, môi trường nước sông, ô nhiễm môi trường nước sông, chất lượng môi trường nước sông.

Abstract:

The situation of the socio-economic development in Danang City in the past years has yielded large achievements; the city residents’ life quality has been increasingly improved. However, socio-economic activities also cause adverse effects on the environment in general and water environment in particular. The quality of water environment, especially the quality of river water environment is improved compared to that in previous years, but the situation is still quite complex. Many areas are still polluted; some reach an alarming rate, and lots of areas have been polluted for a long time. Especially, pollution arises in some new areas. This will be the greatest concern in the future without the implementation of appropriate solutions. In this paper, we study the current situation, causes of river pollution to propose appropriate solutions for both developing social economy and ensuring the quality of river water.

Keywords: Water environment, water quality, river water, river water pollution, river water quality.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
133(02).20196830-06-19
228(02).201813330-06-18
318(01).20169630-03-16
415(02) - 20158030-06-15
514(01) - 20152131-03-15
613(04) - 20141620-12-14
712(03) - 201411820-09-14
86(01) - 20136515-03-13
94(03)- 20124915-09-12
102(01) - 20124515-03-12
111(1) - 20114715-11-11