The theoretical basis for Phan Chau Trinh’s political thought

CƠ SỞ LÝ LUẬN HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ CỦA PHAN CHÂU TRINH
Tác giả: TS. Trần Mai Ước,

Tóm tắt:

Phan Châu Trinh (1872 - 1926) - người đứng đầu phong trào Duy Tân, với tư tưởng chính trị của mình, ông đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử phát triển của dân tộc vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Bài viết này phân tích những tiền đề lý luận hình thành tư tưởng chính trị của Phan Châu Trinh

Từ khóa: Phan Châu Trinh; tân thư,canh tân, tư tưởng

Abstract:

Phan Chau Trinh (1872 - 1926) - the head of Duy Tan Movement, with his political ideas, has left a deep impression trait in the history of Vietnamese people’s development in the late nineteenth century and early twentieth century. This article analyzes the theoretical premises of Phan Chau Trinh’s political thought.

Keywords: Phan Chau Trinh; renovation document; renovation; thought

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
17(02) - 20136615-06-13