Improving the management of learning activities in fine arts at primary schools in Huong Tra town, Hue city

NÂNG CAO HIỆU Quả QuảN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC MÔN MỸ THUẬT Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tóm tắt:

Giáo dục mỹ thuật trong trường tiểu học góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Quản lý hoạt động học (QLHĐH) môn mỹ thuật ở bậc tiểu học có vai trò rất quan trọng không chỉ có tính quyết định trực tiếp nâng cao chất lượng học môn mỹ thuật của học sinh (HS) mà còn tác động tích cực đến nhận thức của cha mẹ HS về sự cần thiết của môn học này. Vì vậy, đòi hỏi người Hiệu trưởng cần phải suy nghĩ, tìm tòi, nghiên cứu và thực hiện các biện pháp QLHĐH môn mỹ thuật thật sự có hiệu quả. Thông qua việc khảo sát trên địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế để phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp chủ yếu nhằm giải quyết những hạn chế và nâng cao hiệu quả QLHĐH môn mỹ thuật ở các trường này.

Từ khóa: mỹ thuật, dạy học, tiểu học, quản lý

Abstract:

At primary schools, the education of fine arts plays an important role in general education for pupils. A good management of learning activities in this subject not only improves the learning quality of pupils but also has significant impacts on perspectives of pupils’ parents on the necessity of this subject. This requires school principals to find effective ways of managing this subject. The purposes of this study are i) to evaluate the reality of the management at some primary schools in Huong Tra Town, Thua Thien Hue Province and ii) to suggest solutions that help deal with drawbacks and improve the management of learning activities in fine arts at these schools.

Keywords: fine arts, teaching, Primary school, management

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
130(04).20188430-12-18
220(03).201611330-09-16
317B(04) - 20156630-12-15
414(01) - 20157231-03-15
52(01) - 20129215-03-12