Positive learning and the question on students ‘ positive learning in credit training

TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP VÀ VẤN ĐỀ TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRONG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ

Tóm tắt:

Học tập là một quá trình nhận thức đặc biệt, trong đó người học đóng vai trò chủ thể. Hiệu quả học tập của sinh viên chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó, tính tích cực học tập đóng vai trò quyết định. Để nâng cao hiệu quả học tập của sinh viên thì vấn đề tích cực hóa hoạt động học tập là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của người thầy trong quá trình dạy học. Vì vậy, nó luôn là trung tâm chú ý của lý luận và thực tiễn dạy học. Trong khuôn khổ của bài báo, chúng tôi tập trung làm rõ tính tích cực học tập là gì? Biện pháp phát huy tính tích cực học tập của sinh viên.

Từ khóa: tính tích cực, hoạt động học tập, sinh viên

Abstract:

Learning is a special cognitive process, in which learners are the subject. Students’ learning effectiveness is influenced by many factors, of which positive learning plays a crucial role. To improve students’ learning effectiveness, the question of students’ positive learning is one of the main concerns of teachers in the teaching process. So, it is always the center of attention in teaching theory and practice. In the framework of this paper, we focus on the definition of positive learning and ways to promote students’ positive learning.

Keywords: positive learning, learning activities, students

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
19(04) - 201331-12-13
21(1) - 20119615-11-11