Combining the experimental methods with electronic textbook materials in teaching physics at high school

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA TÀI LIỆU GIÁO KHOA ĐIỆN TỬ TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả: Phan Nhật Khánh,

Tóm tắt:

Sử dụng phương pháp thực nghiệm với sự kết hợp tài liệu giáo khoa điện tử (TLGKĐT) là một trong những giải pháp hữu hiệu trong việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay. Theo cách thức này, giáo viên (GV) sử dụng TLGKĐT để giải thích, giới thiệu một hiện tượng, một quá trình, một thí nghiệm vật lí hoặc chiếu một đoạn phim dưới dạng trực quan hóa. Bài báo này giới thiệu các bước sử dụng phương pháp thực nghiệm kết hợp với tài liệu giáo khoa điện tử và kết quả nghiên cứu để phát triển kỹ năng quan sát của học sinh (HS) và phát huy tính tích cực, tự lực của HS trong hoạt động nhận thức.

Từ khóa: tài liệu giáo khoa điện tử, phương pháp thực nghiệm, thí nghiệm vật lý, vật lý phổ thông, tích cực, kỹ năng quan sát

Abstract:

Combining the experimental method with electronic textbook materials is one of the effective solutions in innovating the current teaching methods. In this way, teachers can use electronic textbook materials to explain and introduce a physics phenomenon, process, a physics experiment or show a video in a visualized way. This paper introduces the steps to use empirical methods combined with electronic textbook materials and research results to develop students‘observational skills and promote their active involvement and self - reliance in cognitive activities.

Keywords: electronic textbook materials, experimental methods, physics experiments, physics at high school, active involvement, observational skills

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng