Using experimental exercises in teaching physics in high school

SỬ DỤNG BÀI TẬP THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tác giả: Trần Anh Tiến,

Tóm tắt:

Bài tập thí nghiệm vật lí là một bộ phận trong hệ thống bài tập vật lí. Việc sử dụng bài tập thí nghiệm trong dạy học là một hướng đi tốt trong việc phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học, đồng thời góp phần đổi mới có hiệu quả phương pháp dạy học vật lí ở trường phổ thông. Tuy nhiên, trong dạy học hiện nay, nhiều giáo viên còn chưa quan tâm đến cách thức thể hiện các bài tập thí nghiệm cũng như việc sử dụng các bài tập thí nghiệm trong dạy học. Bài viết này tập trung đề cập đến các hình thức thể hiện bài tập thí nghiệm trong dạy học vật lí, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp sử dụng hợp lý bài tập thí nghiệm trong dạy học ở trường phổ thông hiện nay.

Từ khóa: bài tập thí nghiệm, dạy học Vật lý, trung học phổ thông, giáo viên, học sinh

Abstract:

The physics experimental exercise is a part of the physics exercise system. Using experimental exercises in teaching is a good way to promote learners ‘ active involvement and creativity. It also contributes to the effective innovation in methods of teaching physics in high school. However, in the current teaching process, there are many teachers not paying attention to how to show experimental exercises as well as how to use experimental exercises in teaching. This article focuses on ways of showing experimental exercises in teaching physics; accordingly, a few solutions for using experimental exercises rationally in the teaching process in high school today are proposed

Keywords: experimental exercise, teaching physics, high school, teachers, students

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
18(03) - 201311315-10-13
27(02) - 201310115-06-13