Design lesson plans for psychology according to contract based learning techniques

THIẾT KẾ KẾ BÀI GIẢNG TÂM LÝ HỌC THEO KỸ THUẬT DẠY HỌC HỢP ĐỒNG
Tác giả: ThS. Bùi Văn Vân,

Tóm tắt:

Chuyển đổi hình thức đào tạo từ niên chế sang tín chỉ hệ thống hướng đến mục tiêu trung tâm là nâng cao chất lượng cho nền giáo dục đại học. Một trong những đặc điểm của đào tạo tín chỉ là tăng thời lượng sinh viên tự học, tự nghiên cứu có sự hướng dẫn, điều khiển của giảng viên, giảm thời lượng trên lớp của sinh viên. Kỹ thuật dạy học theo hợp đồng tạo điều kiện hình thành năng lực học tập độc lập, sáng tạo của người học, hiện thực hóa triết lý sinh viên tự học có điều khiển của giảng viên. Trong khuôn khổ bài báo, chúng tôi giới thiệu kỹ thuật dạy học theo hợp đồng trong dạy học Tâm lý học.

Từ khóa: tâm lý học, tâm lý tuổi thiếu niên, kỹ thuật dạy học theo hợp đồng, tích cực.

Abstract:

Transformation of training from academic year training to credit training is mainly aimed at improving the quality of university education. One of the characteristics of the credit training is to increase the time for students’ self-study, self-research at home with the guidance and control of teachers and reduce students’ time in class. Contract-based learning techniques create favorable conditions for students to have the ability to learn independently and creativity and realize the philosophy of self-study guided by teachers. In the framework of this paper, we introduce contract-based learning techniques in teaching Psychology.

Keywords: psychology, teenage psychology, contract-based learning techniques, positive

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
115(02) - 201510730-06-15
21(1) - 201114015-11-11