The reality of safe vegetable production in Danang city and suggestions for the development

THỰC TRẠNG SẢN XUẤT RAU AN TOÀN Ở ĐÀ NẴNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

Tóm tắt:

Trong thời gian gần đây do quá trình đô thị hóa mạnh diện tích trồng trọt nói chung, diện tích trồng rau cũng như sản lượng rau ở Đà Nẵng nói riêng có xu hướng giảm. Tiêu thụ rau trong nước và ở thành phố Đà Nẵng đang phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng, đó là sự mất an toàn trong các sản phẩm rau. Để góp phần giải quyết những vấn đề trên, chúng tôi đã điều tra tìm hiểu diễn biến diện tích và năng suất rau trong năm năm từ 2008 đến 2012, tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật các vùng trồng rau. Kết quả điều tra mẫu sản phẩm rau ở các điểm trồng rau Đà Nẵng trong năm 2012 cho kết quả khá tốt. Thông qua kết quả trên có phương án tập huấn đề xuất giải pháp phát triển rau an toàn ở Đà Nẵng

Từ khóa: rau an toàn; diện tích trồng rau ở Đà Nẵng; sản lượng rau ở Đà Nẵng; thuốc bảo vệ thực vật; sản phẩm rau ở Đà Nẵng

Abstract:

Nowadays, because of intense urbanization, the area for farmland in general, the area for planting vegetables in particular in Danang city is decreased. It results in the decrease of vegetable production. Moreover, our city now have to confront with the unsafety of vegetable products. To find a solution to this situation, from 2008 to 2012, we researched on the change in area used to plant vegetables as well as production and the amount of pesticide used in planting vegetables. From the good research results in 2012, suggestions for the development of safe vegetables in Danang city are proposed.

Keywords: safe vegetables; vegetable area in Danang; vegetable production in Danang; pesticide; vegetable products of Danang

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng