Influence of kclo3 and some microelements on the growth, development, productivity and quality of the mung beans (vigna radiata (l.) wilczeck) planted in saline soil in Camthanh commune, Hoian city, Quangnam province

ẢNH HƯỞNG CỦA TỔ HỢP KClO3 VÀ MỘT SỐ NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA CÂY ĐẬU XANH (Vigna radiata (L.) Wilczeck) TRỒNG TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN TẠI XÃ CẨM THANH, THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QuảNG NAM

Tóm tắt:

Cây đậu xanh (Vigna radiata (L) Wilczeck) là loại cây trồng phổ biến ở nước ta. Trong vùng đất bị nhiễm mặn quá trình sống của cây đậu xanh kém phát triển, năng suất thấp. Sử dụng tổ hợp Kali Clorat và các nguyên tố vi lượng Cu, Zn, Mn, B ở nồng độ phù hợp để ngâm hạt giống trước khi gieo và phun vào lá ở các thời kỳ sinh trưởng đã làm tăng tính chịu mặn của cây đậu xanh. Thực nghiệm của chúng tôi trên đất nhiễm mặn tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã cho thấy quá trình sinh trưởng phát triển của cây đậu xanh tiến hành thuận lợi: tăng chiều cao cây, tăng diện tích lá, tăng trọng lượng tươi và trọng lượng khô tăng số lượng nốt sần. Hàm lượng diệp lục tổng số, hàm lượng diệp lục liên kết, hàm lượng nước tổng số trong cây tăng lên so với đối chứng. Năng suất và phẩm chất hạt đã được cải thiện so với đối chứng

Từ khóa: đậu xanh, tính chịu mặn; dinh dưỡng khoáng; sinh trưởng phát triển; năng suất và phẩm chất

Abstract:

Mung beans (Vigna radiata (L) Wilczeck) are the common plants in our country. Mung beans has weakly grown and obtained low productivity in saline soil. Using potassium chlorate KClO3 and microelements Cu, Zn, Mn and B with the suitable concentration to soak seeds before sowing and spraying the leaves in the growth period increased salinity tolerance of mung beans. Our experiments on saline soil in Cam Thanh commune, Hoi An city, Quang Nam province have shown that the process of growth and development of mung beans proceed smoothly: increase in height, leaf area, fresh weight and dry weight as well as the number of nodules. The total chlorophyll content, the link - chlorophyll content, the total water content in plants are increased compared to the control. Productivity and seed quality has improved compared to the control.

Keywords: mung bean; salinity tolerance; mineral nutrition; growth and development; productivity and quality.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).2019130-03-19
212(03) - 20149520-09-14
34(03)- 20122915-09-12
42(01) - 20123315-03-12
51(1) - 201111015-11-11