A study on the distribution of the actinomycete producing antifungal antibiotics of the genus streptomyces isolated from agricutural land in Hoian - Quangnam

NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ CỦA XẠ KHUẨN SINH CHẤT KHÁNG SINH CHỐNG NẤM THUỘC CHI STREPTOMYCES PHÂN LẬP TỪ ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỘI AN - QuảNG NAM

Tóm tắt:

Trong đất nông nghiệp thường tồn tại nhiều nhóm vi sinh vật chúng ích đã góp phần đáng kể trong việc cải tạo và nâng cao độ phì nhiêu cho đất, đặc biệt là xạ khuẩn. Tuy nhiên, thành phần và số lượng xạ khuẩn trong đất diễn biến rất phức tạp, phụ thuộc vào nhiều yếu tố sinh thái khác nhau. Trong bài viết này, đã đề cập đến sự phân bố của xạ khuẩn theo loại đất tại thành phố Hội An – Quảng Nam. Kết quả nghiên cứu từ 102 mẫu đất các loại ở 8 phường, xã tại địa phương này đã phân lập được 152 chủng xạ khuẩn. Từ đó chọn ra 2 chủng xạ khuẩn có khả năng sinh chất kháng sinh mạnh nhất để nghiên cứu ứng dụng khả năng diệt nấm gây bệnh ở thực vật.

Từ khóa: Actinomycete streptomyces; phytophthora; Fusarium; Aspergillus; khả năng sinh chất kháng sinh

Abstract:

In agricultural soil, there are many vanieties of useful microorganisms. They play an important role in improving and increasing fertility of soil, especially actinomycete. However, the species composition and quantity develop complicatedly, depending on different ecological factors. This article deals with the distribution of actinomycete in agricultural land in Hoi An Town, Quang Nam Province in terms of soil structure. The reseach results of 102 different soil samples in 8 communes of this area show that the soil in this locality contains 152 varieties of actinomycete. Accordingly, the 2 best varieties which can reproduce the most powerful antibiotics are selected for an application study on eliminating fungal pathogens in plants.

Keywords: Actinomycete streptomyces; phytophthora; Fusarium; Aspergillus; capacity of producing antibiotics.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1
Tác giả: TS. Đỗ Thu Hà
5(04) - 20121315-12-12