The semantic content of appellations in Buddhism

Ngữ nghĩa của danh xưng trong hàng xuất gia Phật giáo

Tóm tắt:

Phật giáo là một tôn giáo lớn, có mặt rất sớm ở Việt Nam và đồng hành cùng dân tộc. Nghiên cứu danh xưng trong hàng xuất gia Phật giáo là tìm hiểu vốn từ ngữ đặc biệt của văn hóa Phật giáo nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung. Sự hòa quyện giữa đạo và đời đã “hắt bóng” vào trong vốn từ ngữ độc đáo này. Bằng thao tác phân tích nghĩa tố, chúng tôi đi sâu vào phân tích nội dung ngữ nghĩa của hệ thống danh xưng trong hàng xuất gia Phật giáo dưới góc nhìn ngôn ngữ học và văn hóa học. Cụ thể, chúng tôi khảo sát hai tiểu hệ thống danh xưng này trên bình diện chức danh Phật giáo và trên bình diện tông phái.

Abstract:

Buddhism is a big religion which was introduced into Vietnam very early. Buddhism has undergone together with the development of Vietnam history and culture. The aim of studying the appellation of the Buddhist Monks is to analyze the special vocabulary of Buddhism culture in particular and Vietnamese culture in general. The corporation of religion and life is expressed in this special vocabulary. By the method analyzing seme, this paper purposely studies the content of meaning of the Monks’ appellation in depth from the perspective of linguistics and cultural studies. In specific, this paper aims to discover the Monks’ appellation in two aspects: the Buddhism status and faction

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
115(02) - 20154130-06-15
215(02) - 20154130-06-15
38(03) - 20133215-10-13
47(02) - 20132615-06-13