Real conditions and suggestions for the development of human resources of foreign languages for tourist purposes in Danang city

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGOẠI NGỮ DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tóm tắt:

Ngành du lịch ở Đà Nẵng đã và đang phát triển nhanh chóng, với những kết quả đạt được rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên nguồn nhân lực du lịch thành phố hiện nay chưa có tính chuyên nghiệp cao, thiếu lao động có tay nghề, trình độ ngoại ngữ… Đây là rào cản đối với quá trinh phát triển du lịch Đà Nẵng. Do đó một điều kiện tất yếu để du lịch Đà Nẵng phát triển là phải có các chính sách và chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với mục tiêu chung của chiến lược phát triển du lịch Việt nam. Trong bài viết này chúng tôi nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực, đề xuất các biện pháp phát triển nguồn nhân lực ngoại ngữ du lịch ở thành phố Đà Nẵng.

Từ khóa: thành phố Đà Nẵng; ngoại ngữ; du lịch

Abstract:

Tourism in Danang City has developed rapidly with the remarkable achievements. However, the present human resources of Danang tourism are not well-trained. The lack of professionnal skill and foreign languages competence is the existing and basic obstacle to the promotion and development of Danang tourism. Therefore, human resources improvement is the prerequisite for future solid development of Danang tourism. It is for this reason that Danang tourism should develop suitable policies and strategies based on the overall objectives of Vietnam’s human resourses development in tourism. In this paper, the real conditions of the human resources in the city are studied to find out suggestions for the development of human resources of foreign languages for tourist purposes in Danang City.

Keywords: Danang city; foreign language; tourism

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng