The introduction and development of buddhism in southern Vietnam in the seventeenth and eighteenth century: viewed from the perspective of cultural exposure

SỰ DU NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN PHẬT GIÁO ĐÀNG TRONG THẾ KỶ XVII - XVIII: NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN TIẾP XÚC VĂN HÓA
Tác giả: Trần Xuân Hiệp,

Tóm tắt:

Sự phát triển của kinh tế - xã hội Đàng Trong cùng với những chính sách tốt đẹp đối với Phật giáo của các Chúa Nguyễn đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự du nhập và phát triển của Phật giáo trong thế kỷ XVII - XVIII. Cùng với quá trình đó sự tiếp xúc văn hóa giữa những cư dân bản địa người Việt và người Hoa ngoại nhập từng bước được thực hiện đã tạo nên những nét đặc sắc riêng biệt của Phật giáo Đàng Trong.

Từ khóa: Đàng Trong; Phật giáo; Chúa Nguyễn; người Việt; người Hoa

Abstract:

The socio-economic development and good policy on Buddhism of the Nguyen Lords in Southern Vietnam created favorable conditions for the introduction and development of Buddhism in the seventeenth and eighteenth century. Also, the cultural exposure of the Vietnamese and Chinese resident communities contributed significantly to creating distinct features of Buddhism in Southern Vietnam.

Keywords: Southern Vietnam; Buddhism; Lord Nguyen; the Vietnamese; the Chinese

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
110(01) - 20142915-04-14
28(03) - 20134815-10-13