The journey to tonkin 1876 (Truong Vinh Ky) - viewed from the genre of literary field

CHUYẾN ĐI BẮC KỲ NĂM ẤT HỢI (1876) CỦA TRƯƠNG VĨNH KÝ NHÌN TỪ BÌNH DIỆN THỂ TÀI VĂN HỌC

Tóm tắt:

Chuyến đi Bắc Kỳ năm Ất Hợi (1876) của Trương Vĩnh Ký là cuốn sách có nhiều giá trị. Đây là một tài liệu quý trong lĩnh vực nghiên cứu quốc học. Nó chứa đựng những thông tin quan trọng về cuộc đời và sự nghiệp trứ tác, tư tưởng chính trị và học thuật của Trương Vĩnh Ký. Chuyến đi Bắc Kỳ năm Ất Hợi (1876) được giới nghiên cứu đánh giá rất khác nhau. Tuy nhiên, xét về phương diện văn học, thiên du ký này chính là tác phẩm quan trọng nhất của Trương Vĩnh Ký. Nó là cột mốc đánh dấu sự phát triển của thể tài du ký hiện đại trong văn học Việt Nam. Đây cũng là bằng chứng về những đóng góp cụ thể của ông cho quá trình hiện đại hóa văn học dân tộc.

Từ khóa: Trương Vĩnh Ký, chuyến đi Bắc Kỳ, thể tài, lĩnh vực văn học, du ký

Abstract:

The Journey to Tonkin 1876 (Truong Vinh Ky) is a literary work having plenty of value. It’s a valuable document about the research of Vietnamese studies. The book contains very much important information about the writer’s life, literary career, political thought and learning. The Journey to Tonkin 1876 (Truong Vinh Ky) was appreciated by the academic circle in different ways. However, in terms of literary field, it’s the most important book by Truong Vinh Ky. It’s the marker in the development of the genre of modern travelling notes in Vietnamese literature. Also, it is the proof of Truong Vinh Ky ‘s contributions to the process of Vietnamese literature modernization.

Keywords: Truong Vinh Ky; journey to Tonkin; genre; literary field; travelling notes

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
117A(04) - 20156201-11-15
213(04) - 20146420-12-14