The changes in social class structure of Indonesia from 1816 to 1942

SỰ BIẾN ĐỔI VỀ CƠ CẤU GIAI CẤP TRONG XÃ HỘI INĐÔNÊXIA TỪ NĂM 1816 ĐẾN 1942
Tác giả: Nguyễn Thị Tùng,

Tóm tắt:

Dưới tác động của chủ nghĩa thực dân, Inđônêxia từ một nước phong kiến độc lập đã biến thành một nước thuộc địa, nền chính trị xã hội phụ thuộc hoàn toàn vào bọn thực dân. Bộ máy chính quyền cai trị của người bản xứ đã bị vô hiệu hóa, tất cả mọi hoạt động trên các lĩnh vực đều bị chi phối bởi chính quyền thực dân. Một trong những chuyển biến rõ nét nhất về mặt xã hội ở Inđônêxia đó là sự biến đổi trong cơ cấu giai cấp xã hội. Điều đó có nghĩa là đồng thời với sự chuyển biến của những giai cấp cũ (nông dân và địa chủ) là sự xuất hiện của những giai cấp mới (công nhân, tư sản, tiểu tư sản và địa chủ phong kiến).

Từ khóa: Inđônêxia, giai cấp, cơ cấu giai cấp, biến đổi cơ cấu giai cấp.

Abstract:

Under the impact of colonialism, from an independent feudal country, Indonesia became a colony whose politics as well as society depended entirely on the colonialists. The administration of the native people was completely disabled; activities in all of the fields were dominated by the colonial government. One of the most obvious social changes in Indonesia is the social class structure. That means together with the transformation of the old classes (farmers and landowners), there was the emergence of new classes (modern workers, bourgeois petty bourgeois and feudal land holders).

Keywords: Indonesia, social class, class structure, changes in class structure

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng