Real situations and suggestions on the sustainable tourism development of the islands from Quangtri to Quangngai

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG Ở CÁC ĐẢO TỪ QuảNG TRỊ ĐẾN QuảNG NGÃI

Tóm tắt:

Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bên cạnh những tài nguyên du lịch đặc sắc ở dải ven biển, đặc biệt là hệ thống các di sản thế giới, các đảo ven bờ bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn…là dạng tài nguyên du lịch có giá trị còn chưa được khai thác tương xứng. Việc nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học cho phát triển du lịch bền vững hệ thống các đảo này không chỉ góp phần tích cực vào việc phát triển du lịch khu vực miền Trung từ góc độ tạo ra loại hình du lịch đặc sắc, đảm bảo phát triển du lịch bền vững, mà còn góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng và gắn du lịch miền Trung với phát triển du lịch hành lang kinh tế Đông-Tây, phù hợp với chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 được xác định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Quyết định số 194/2005/QĐ-TTg ngày 5/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh du lịch miền Trung-Tây Nguyên và chính sách hội nhập khu vực của Đảng và Nhà nước.

Từ khóa: du lịch bền vững; phát triển du lịch; phát triển du lịch bền vững; tài nguyên du lịch; du lịch miền Trung-Tây Nguyên; hệ thống các đảo

Abstract:

Provinces from Quang Tri to Quang Ngai, besides the unique tourism resources along the coastal areas, especially the World Heritage system, possess a system of coastal islands including Con Co, Cu Lao Cham, Ly Son... which are valuable tourism resources still unexploited appropriately. The study on the establishment of a scientific basis for the sustainable tourism development of this island system not only contributes actively to the development of tourism in the Central Region from the perspective of creating unique forms of tourism, ensuring sustainable tourism development but also contributes to ensuring national security and associating tourism in the Central Region with tourism development of the East - West Economic Corridor, in accordance with Vietnam's sea strategy till 2020 determined in the 4th Conference Resolution by the Central Committee of the Communist Party; Resolution No. 194/2005/QD-TTg dated 08/05/2005 approved by the Prime Minister on the project to promote tourism in the Central Region and Highlands as well as the policy on regional integration by the Party and State.

Keywords: sustainable tourism; tourism development; sustainable tourism development; tourism resources; Central Region and Highlands tourism; island system

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
133(02).20196830-06-19
228(02).201813330-06-18
318(01).20169630-03-16
415(02) - 20158030-06-15
514(01) - 20152131-03-15
613(04) - 20141620-12-14
712(03) - 201411820-09-14
85(04) - 20128915-12-12
94(03)- 20124915-09-12
102(01) - 20124515-03-12
111(1) - 20114715-11-11