Building a system of criteria and formulas to evaluate the urbanization process in Vietnam

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ CÔNG THỨC ĐÁNH GIÁ Quá TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Tóm tắt:

Quá trình đô thị hóa diễn ra lâu dài với những đặc điểm đa dạng về không gian và thời gian, nên việc lượng hóa quá trình này rất phức tạp. Hiện nay, các tài liệu thường sử dụng các chỉ tiêu về dân số để đánh giá quá trình đô thị hóa. Tuy nhiên, do nội dung đô thị hóa rất đa dạng và phong phú, nên chúng tôi đề xuất hệ thống gồm 22 chỉ tiêu và công thức đánh giá quá trình đô thị hóa trên 3 khía cạnh chính: kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng và dân số đô thị.

Từ khóa: đô thị hóa, định lượng, chỉ tiêu, kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, dân số đô thị.

Abstract:

Urbanization’s quantification is very complex because of its diversity in space and time characteristics. In documents, urbanization process is often evaluated by population indicators; however, its contents are very copious. So we propose the 22 criterion and formula system to quantify the process in three main fields: socio – economic indicator, urban infrastructure and urban population, which measures urbanization more exactly in the context of Vietnam

Keywords: urbanization, quantification, criteria, socio – economic indicator, urban infrastructure, urban population.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
113(04) - 201410920-12-14
25(04) - 20127015-12-12