Evaluating the level of meeting the job requirements of graduates in bachelor of preschool education from University of Education – The University of Danang

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÔNG VIỆC CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH MẦM NON TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tác giả: Đặng Quốc Hoè,

Tóm tắt:

Bài báo trình bày mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm mầm non tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng trong 5 năm trở lại đây. Số liệu nghiên cứu thu thập từ 141 cán bộ quản lý đến từ 62 trường mầm non ở 4 quận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Các phương pháp phân tích sử dụng trong nghiên cứu là thống kê mô tả, kiểm định Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA). Kết quả nghiên cứu cho thấy, sinh viên tốt nghiệp ngành mầm non của Trường ĐHSP Đà Nẵng đáp ứng công việc ở mức tốt về phẩm chất đạo đức chính trị lối sống, ở mức khá cho nội dung kiến thức và kỹ năng và ở mức trung bình cho năng lực phát triển nghề nghiệp.Các tiêu chí trong mỗi tiêu chuẩn nhận được mức độ sự đánh giá nhau, trong đó các tiêu chí về năng lực giáo dục học sinh và năng lực về phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục được đánh giá thấp nhất.

Từ khóa: đáp ứng; yêu cầu; sinh viên tốt nghiệp; cán bộ quản lý; mầm non

Abstract:

This article presents the level of meeting the job requirements of students graduating in Bachelor of Preschool Education at University of Education – The University of Danang In the past five years. The study data is collected from 141 administrators from 62 pre-schools in four districts in Da Nang. The analytical methods used in this study are descriptive statistics, Cronbach's Alpha testing and explore factor analysis (EFA). The research results show that the graduates of University of Education - The University of Danang have done the work in terms of political ethics and lifestyle at the excellent level, in terms of the knowledge and skills at the good level and in terms of professional development capacity at the fair level. The criteria for each standard receive different evaluation levels, in which the criteria on capacity of educating students and capacity of discovering and solving problems in educational practice have been underestimated.

Keywords: meeting requirements; requirements; graduates; management staff; preschool

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
12(01) - 201212315-03-12
21(1) - 201112615-11-11