The Song Da revolutionary base in the anti-american war

Khu Sông Đà trong kháng chiến chống Mỹ
Tác giả: Trần Thuý Hiền,

Tóm tắt:

Bài viết trình bày về sự ra đời, tổ chức hoạt động, việc phát huy vai trò của khu căn cứ nổi Sông Đà trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thể hiện trên các mặt chính trị, quân sự, kinh tế. Qua đó rút ra một số nhận xét về sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo, độc đáo của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng trong việc vận dụng chủ trương của Trung ương Đảng về xây dựng căn cứ địa cách mạng tại địa bàn đô thị Đà Nẵng, bài học về xây dựng thế trận lòng dân và sự đóng góp của khu căn cứ nổi Sông Đà trong việc hình thành thế bao vây trực tiếp uy hiếp đối với các cơ quan đầu não của địch tại căn cứ liên hợp quân sự Đà Nẵng

Abstract:

This paper describes the formation, organization of acticvities, and the promotion of the role of the Song Da on-the-water revolutionary base during the anti-american war, shown in the political, military and economic aspects. Through that, the author remarks on the activeness, flexibility, creativeness, and uniqueness of the Vietnamese Communist Party (CPV) Committee of Danang City in applying the policy of Central CPV in developing revolutionary bases in the urban area of Danang City, the lesson of winning people’s heart, and the contribution of the Song Da on-the-water revolutionary base in the forming of siege to overwhelm directly the headquarters of the enemies at the Danang military base

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
13(02) - 20127415-08-12