Common mistakes made by high school students learning programming in the grade 11 computing program

MỘT SỐ LỖI THÔNG THƯỜNG CỦA HỌC SINH KHI HỌC LẬP TRÌNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC LỚP 11 PHỔ THÔNG.
Tác giả: ThS. Lê Viết Chung,

Tóm tắt:

Trong việc học lập trình của học sinh ở phổ thông hiện nay các em thường gặp rất nhiều khó khăn và mắc nhiều lỗi thông thường của người bắt đầu học lập trình. Việc xác định những lỗi đó và tìm cách khắc phục lỗi là một việc làm cần phải thường xuyên và cẩn thận của người thầy giáo. Thông qua hoạt động này, thầy giáo có thể giúp học sinh tự tin hơn, mạnh dạn hơn và mang lại niềm say mê hứng thú trong học tập lập trình của học sinh.

Từ khóa: xác định lỗi; lập trình; hoạt động; khắc phục; rèn luyện

Abstract:

High school students often have a lot of difficulties learning computer programming and make several common mistakes of beginners. It is the teacher’s responsibility to identify these mistakes and help them with their correction. This may enable students to be more self-confident, active and motivated in learning this subject.

Keywords: identifying mistakes; programming; activity; overcoming; practice.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
14(03)- 20129315-09-12
22(01) - 20129615-03-12