Methods of using mindmaps in teaching Vietnam‘s natural geography modules at faculty of geography, University of Education - The University of Danang

PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM Ở KHOA ĐỊA LÍ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐHĐN

Tóm tắt:

Bản đồ tư duy là phương tiện tác động mạnh đến bộ não, để mở rộng và đào sâu các ý tưởng. Bản đồ tư duy vừa có khả năng bao quát các kiến thức trên một phạm vi rộng, vừa đào sâu từng mạch kiến thức. Chính vì vậy trong dạy học các học phần Địa lí tự nhiên Việt Nam nếu sử dụng Bản đồ tư duy không những phù hợp với nội dung tri thức mà còn giúp cho cả người dạy, người học đạt được chất lượng dạy và học bộ môn. Nội dung báo này, chúng tôi tập trung nghiên cứu phương pháp sử dụng Bản đồ tư duy trong dạy học kiến thức mới và trong ôn tập hệ thống hóa kiến thức ở trên lớp.

Từ khóa: bản đồ tư duy; bản đồ tư duy trong dạy học địa lí; phương pháp dạy học; phương pháp sử dụng bản đồ tư duy; dạy học Địa lí tự nhiên Việt Nam

Abstract:

Mindmaps are means to expand and deepen ideas by placing a strong impact on the brain. Mindmaps can cover not only the breadth of knowledge but also its depth. Thus, applying Mindmaps to teaching Vietnam’s Natural Geography modules is consistent with the knowledge content and also helps to achieve the quality of teaching and learning this subject. In this article, we concentrate on studying the methods of using Mindmaps in delivering new lessons and reviewing old lessons in the classroom.

Keywords: mindmaps; mindmaps in teaching Geography; methods of teaching; method of using mindmaps; teaching Vietnam’s Natural Geography

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
113(04) - 20149020-12-14
21(1) - 201110215-11-11