The ways of increasing the quality of teaching – learning esp at College of People’s Security II, Vietnam

CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU Quả DẠY- HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP AN NINH NHÂN DÂN II, VIỆT NAM

Tóm tắt:

Tiếng Anh chuyên ngành (TACN) có vai trò quan trọng đối với nhiệm vụ của học viên trường Trung cấp An ninh Nhân dân II (TCANND II). Nâng cao chất lượng dạy và học TACN là quan trọng thường xuyên. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau chất lượng dạy học tiếng Anh tại trường TCANND II còn hạn chế. Đó là do: giáo trình TACN thiết kế thiếu khoa học, giáo viên giảng dạy TACN thiếu kiến thức nghiệp vụ của học viên... Bài nghiên cứu này đã khảo sát thực tế việc dạy và học TACN tại Trường TCANND II,từ đó đưa ra một số biện pháp như chỉnh sửa và biên soạn chương trình, giáo trình, giảng viên tiếp cận sát với nhiệm vụ thực tế của học viên, và lựa chọn các phương pháp hiệu quả, thích hợp, nhằm góp phần nâng cao chất lượng việc giảng dạy môn học này trong nhà trường cũng nhưcho hoạt động thực tiễn của học viên trong tương lai.

Từ khóa: tiếng Anh chuyên ngành; chất lượng; giải pháp; Trường Trung cấp An ninh II

Abstract:

ESP plays an important role in the security students ‘future jobs at College of People’s Security II. Therefore, increasing the quality of ESP learning and teaching becomes an urgent need. However, this task is not smooth at all because of some passive factors: the ESP course bookwhich is not designed scientifically, ESP teachers lacking professional knowledge of security activities and teaching methods that are not well - selected. Thus, in the process of finding out the good ways, the reality of ESP teaching and learning at College of People’s Security IIhas been explored. Based on the finding, some appropriate ways such as innovating the course book, helping English teachers access and know learners’ qualifications and selecting appropriate methods of teaching to improve the quality of ESP teaching at the college so as to enhance the efficiency of using ESP in the students’ future jobs.

Keywords: ESP; quality; ways; College ofPeople’s Security II

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng