Suggestions for the management of vocational education for high school students in Quynhon city, Binhdinh province

BIỆN PHÁP QuảN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH
Tác giả: Nguyễn Thuý Linh,

Tóm tắt:

Giáo dục hướng nghiệp (GDHN) là công tác nhằm định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh (HS) sau tốt nghiệp. Quản lí hoạt động GDHN là nhằm làm cho công tác GDHN đạt được mục tiêu đã đề ra với hiệu quả cao nhất. GDHN là một nội dung mới được đưa vào nhà trường phổ thông, nhưng nội dung chương trình và thời lượng liên tục thay đổi, điều này đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động GDHN cho HS các trường Trung học phổ thông (THPT). Vì vậy, cần xây dựng một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động GDHN cho HS các trường THPT, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục.

Từ khóa: giáo dục hướng nghiệp; giáo viên; học sinh

Abstract:

Vocational Education is aimed at students’ career orientation and ramification after graduation. The Vocational Education management is to make the work of Vocational Education achieve the proposed objectives with the highest efficiency. Vocational Education is a new content introduced in the educational program at high school, but the content and the time have constantly changed. It does affect the performance efficiency of Vocational Education at high school. Therefore, finding some ways to improve the efficiency of Vocational Education at high school is urgent contributing to carrying out the educational goals.

Keywords: professional education; teacher; student

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng