Some ways to foster the capacity of experimental teaching for pedagogical students of physics

MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢNG DẠY THỰC NGHIỆM CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM VẬT LÝ

Tóm tắt:

Vật lý là môn khoa học thực nghiệm. Để dạy giỏi môn vật lý, người giáo viên không chỉ cần hiểu biết sâu sắc lý thuyết mà còn phải có năng lực giảng dạy thực nghiệm. Vì vậy việc bồi dưỡng, rèn luyện ở sinh viên ngành sư phạm vật lý những kĩ năng, kĩ xảo thí nghiệm vật lý phục vụ tốt cho việc giảng dạy sau này là một nhân tố mang tính chất quyết định. Bài viết xin đưa ra một số biện pháp nhằm bồi dưỡng năng lực giảng dạy thực nghiệm cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy học vật lý ở nhà trường phổ thông sau này.

Từ khóa: Môn Vật lý; phương pháp dạy học; năng lực giảng dạy

Abstract:

Physics is an experimental science subject. To be good at teaching physics, not only must teachers know deeply the physics theory but also they must have the ability to teach practical experiments. Therefore, improving as well as training pedagogical students of physics to have skills of experimental teaching for their future teaching career is essential. This paper mentions several ways to improve physics students’ capacity of experimental teaching, contributing to promoting the quality of teaching physics in high school in the future.

Keywords: physics; teaching method; teaching ability

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng