Some solutions to help teachers and students overcome challenges of project-based learning

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH VƯỢT QUA THÁCH THỨC KHI DẠY HỌC THEO DỰ ÁN

Tóm tắt:

Dạy học theo dự án (DHTDA) là một trong những phương pháp dạy học tích cực đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng có hiệu quả. Ở Việt Nam, giáo viên chính thức được tiếp cận phương pháp dạy học này cách đây không lâu nhưng tất cả đều rất hào hứng, mạnh dạn áp dụng vào giảng dạy. Tuy nhiên, DHTDA yêu cầu giáo viên và học sinh phải thay đổi vai trò, nhiệm vụ so với dạy học truyền thống. Do đó, cả người học lẫn người dạy đều gặp không ít khó khăn. Bài viết này sẽ làm rõ những thách thức mà giáo viên và học sinh phải đối mặt khi sử dụng phương pháp DHTDA và đề xuất một số giải pháp giúp người dạy và người học vượt qua các thách thức đó.

Từ khóa: dạy học theo dự án, DHTDA, dạy học hiệu quá, dạy học tích cực

Abstract:

Project-based learning (PBL) is one of the most positive teaching methods used by many countries around the world. In Vietnam, teachers have officially approached this method for a short time; however, they are so active and have strongly applied it to the teaching process. Unlike the traditional teaching method, PBL requires teachers and learners to shift the role and task; therefore, teachers and learners face many difficulties. This article presents the tasks and challenges that teachers and learners will face while applying PBL and proposes the solutions for them to overcome those situations.

Keywords: Project-based learning, PBL, efficient teaching, positive teaching

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng