The evidence of climate changes in the fluctuation in temperature in Da Nang city and some orientation for air quality managing

BIỂU HIỆN CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG BIẾN ĐỘNG NHIỆT ĐỘ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG QuảN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

Tóm tắt:

Theo “Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam” các biểu hiện chính của biến đổi khí hậu bao gồm sự tăng nhiệt độ toàn cầu, sự thay đổi về lượng mưa và nước biển dâng. Những thay đổi về nhiệt độ do biến đổi khí hậu sẽ dẫn đến các tác động về kinh tế, xã hội và môi trường. Các tác động có thể là tác động trực tiếp hay gián tiếp, tích cực hay tiêu cực. Đà Nẵng là trung tâm kinh tế chính trị xã hội của duyên hải Miền Trung và quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Những biểu hiện của biến đổi nhiệt độ thành phố cũng đang diễn ra. Đó là việc tăng nhiệt độ trung bình hàng năm, tăng nhiệt độ cực đại, tăng số lượng các đợt nóng có cường độ cao.... Vì thế, việc nghiên cứu những biến động nhiệt của thành phố Đà Nẵng là rất cần thiết. Từ đó đưa ra một số định hướng quản lý nhiệt độ cho thành phố trong thời gian sắp đến.

Từ khóa: lượng mưa; nhiệt độ; biến đổi khí hậu; định hướng.

Abstract:

According to “Scenarios of climate change, sea level rise for Vietnam”, the main evidences of climate changes include the global warming, changing in rainfall and the sea level rises. The temperature change lead to the change of economy, society and environment. They could be direct or indirect effects, positive or negative effects. Danang is the centre of economy, policity and society of The Centre Vietnam and the urbanlization is developing quickly. The evidences of the temperature change have happened at the same time. They are the increase in annual average temperature, maximum temperature, the number of high-intensity heat wave... Therefore, researching the

Keywords: rainfall; temperature; climate changes; orientation.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
120(03).2016730-09-16
220(03).20164630-09-16
316(03) - 201512425-09-15
412(03) - 2014120-09-14
55(04) - 20123515-12-12
62(01) - 20121215-03-12