MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN ĐIỆN HÓA HỌC

Some problems in teaching electrochemistry
Tác giả: PGS.TS. Lê Tự Hải,

Tóm tắt:

Bài báo trình bày một số vấn đề còn vướng mắc trong việc giảng dạy học phần điện hóa cho sinh viên; cũng như các kiến thức có liên quan đến điện hóa trong chương trình Hóa học phổ thong. Một số khái niệm cần phải được làm sáng tỏ như thế điện cực và đo thế điện cực chuẩn, pin điện hóa, quá thế, quá trình điện phân và ăn mòn kim loại. Kết quả cho thấy thế điện cực chuẩn được đo theo qui ước của IUPAC và chọn điện cực hydro làm điện cực so sánh. Điện cực hydro luôn đặt bên trái, còn điện cực đo đặt bên phải của mạch điện hóa. Sức điện động của pin điện hóa bằng hiệu của điện cực dương trừ cho điện cực âm. Quá thế có ý nghĩa trong việc giải thích các thứ tự cho-nhận electron của các chất tại điện cực. Quá trình ăn mòn kim loại nguyên chất trong axit là ăn mòn điện hóa. Quá trình ăn mòn kim loại không nguyên chất xảy ra theo cơ chế vi pin điện hóa.

Từ khóa: Điện hóa học; Thế điện cực; Pin điện hóa; Quá thế; Ăn mòn kim loại

Abstract:

This paper presents some problems in teaching electrochemistry subjects to students as well as the electrochemical knowledge in the high school chemistry program. Some concepts such as electrode and standard electrode potential measurement, electrochemical cells, electrolysis and corrosion need to be clarified. The standard electrode potential is based on the convention of IUPAC and uses hydrogen electrode as the comparative electrode; the hydrogen electrode is on the left and the measuring electrode is on the right. The electromotive force (emf) of the cell is the difference of right electrode potential and left electrode potential. The overpotential is very important in explaining the oxidation – reduction at electrodes. The corrosion of pure metal in acid solutions is the electrochemical corrosion. The corrosion of a metal with inclusions of other metal is the result of the operation of local cells.

Keywords: electrochemistry; Electrode potential; galvanic cell; overpotential; corrosion of metal.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
126(05).2017530-12-17
29(04) - 201331-12-13
34(03)- 2012815-09-12