HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Ở CĂN CỨ ĐỊA MIỀN NÚI CÁC TỈNH NAM – NGÃI – BÌNH – PHÚ TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ NHỮNG NĂM 1954 – 1965

The education and training activities in the revolutionary bases of the Nam–Ngai–Binh–Phu provinces in the resistance war against the American imperialists in the period of 1954 – 1965

Tóm tắt:

Trong hoạt động xây dựng căn cứ địa cách mạng, phát triển giáo dục – đào tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt ra nhằm nâng cao trình độ văn hóa cho quân dân, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến. Triển khai nhiệm vụ này, trong những năm 1954-1965, căn cứ địa miền núi các tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên (còn gọi là các tỉnh Nam – Ngãi – Bình – Phú) đã chủ động thực hiện các biện pháp: phiên âm tiếng dân tộc thành chữ viết và tổ chức các lớp học để dạy cho đồng bào; tăng cường đào tạo lực lượng giáo viên, mở các cấp học ở các địa phương; đẩy mạnh phong trào xóa nạn mù chữ và bổ túc văn hóa. Những hoạt động này không những đã tạo nên những chuyển biến sâu sắc trong đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc mà còn là bài học quý đối với hoạt động giáo dục – đào tạo trong kháng chiến cũng như hiện nay

Từ khóa: căn cứ địa cách mạng; giáo dục – đào tạo; kháng chiến chống Mỹ; đồng bào các dân tộc; phong trào xóa nạn mù chữ và bổ túc văn hóa;

Abstract:

For building revolutionary bases, education and training development was one of the significant tasks put forward in order to improve the education level of the people and provide the trained human resource to meet the demands of the resistance war. On implementing this mission, during the period of 1954-1965, in the revolutionary bases of the provinces of Quang Nam – Da Nang, Binh Dinh, Quang Ngai, Phu Yen (also known as the provinces of Nam-Ngai-Binh-Phu), there was an initiative to transcribe the spoken languages of the ethnic minority groups into written languages and to organize classes to teach the native people, to promote the training of teachers, start education programs at different levels, and enhance the movement of eradicating illiteracy and giving continuation education. These activities not only brought about dramatic changes in the cultural life of ethnic minority people but also became the valuable lessons in the field of education and training in the resistance war time as well as today.

Keywords: revolutionary base; education and training; the resistance war against the American imperialists; the movement of eradicating illiteracy and giving continuation education; ethnic minorities.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng