PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LỊCH SỬ LỚP 9 TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO QUAN ĐIỂM HÌNH THÀNH NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

Development of the ninth grade history education program from the perspective of students’ ability formation

Tóm tắt:

Trong dạy học nói chung, dạy học lịch sử ở trường học cơ sở nói riêng chương trình của bộ môn có một vị trí đặc biệt quan trọng, chương trình định hướng không chỉ về nội dung, kiến thức của bộ môn mà còn ảnh hưởng đến cả phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học. Xây dựng chương trình thể hiện mục tiêu môn học, mục tiêu giáo dục phổ thông của một quốc gia. Thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục thì phải thay đổi chương trình giáo dục từ tập trung vào nội dung sang chương trình hướng đến hình thành và phát triển năng lực của học sinh. Đối với môn Lịch sử nói chung, lịch sử lớp 9 nói riêng, việc xây dựng chương trình là hết sức cần thiết. Bài viết dưới đây trao đổi về vấn đề này.

Từ khóa: phát triển chương trình; trung học cơ sở; giáo dục lịch sử; năng lực; đổi mới.

Abstract:

A subject’s program plays an important role in teaching in general and in teaching history at secondary schools in particular because it influences not only the content and knowledge of the subject but also the methods and the forms of teaching activities. The development of a subject’s program reflects the targets of the subject and the educational goals of a nation. Therefore, to implement the basic and comprehensive innovation in education, the development of subject program must change from its perspective of focusing on the subject’s content to the new perspective of forming and enhancing the capability of students. As for history in general, ninth grade history in particular, the development of subject program is necessary. The paper will analyze this matter further.

Keywords: program development; secondary school; history education; ability; innovation.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
121(04).20165630-12-16
217B(04) - 20153330-12-15
310(01) - 20143515-04-14
46(01) - 20134715-03-13
55(04) - 20125115-12-12
62(01) - 20125215-03-12