VUA LÊ THÁNH TÔNG VỚI VIỆC BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DÂN TỘC

King Le Thanh Tong with the national culture preservation and development

Tóm tắt:

Dưới thời vua Lê Thánh Tông trị vì (1460 - 1497), nước Đại Việt trở thành một quốc gia hùng cường trong khu vực và là thời đại thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Bên cạnh những chính sách phát triển đất nước như kinh tế, chính trị, phòng thủ và bảo vệ biên giới lãnh thổ,… thì trong công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa, “minh quân” Lê Thánh Tông cũng có những chính sách thật sự mang lại hiệu quả và góp phần quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy những nét đẹp của văn hóa truyền thống dân tộc. Những chính sách đối với công trình, di tích văn hóa, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan, bảo vệ thuần phong mỹ tục… đã góp phần đưa văn hóa Đại Việt dưới thời Lê Thánh Tông lên một tầm cao mới và là cơ sở tham chiếu cho việc xây dựng và phát triển nền văn hóa của nước ta trong quá trình hội nhập vào nền văn hóa nhân loại.

Từ khóa: Vua Lê Thánh Tông; văn hóa; văn hóa dân tộc; chính sách; bảo tồn và phát triển

Abstract:

In Le Thanh Tong’s reign (1460-1497), Daiviet became a powerful nation among surrounding countries in the region and was the most prosperous and peaceful age in Vietnamese feudal history. Besides the national development policies such as economy, politics, defensiveness and protection of territorial boundaries, in the work of cultural construction and development, “clear-sighted King” Le Thanh Tong promulgated actually effective policies, contributing an important part to the conservation and development of the nation’s beauty of traditional culture. The policies relating to buildings and preservation of tangible cultural heritages, abolishing backward customs and superstitions, protecting fine customs... under Le Thanh Tong dynasty not only contributed to enhancing the culture of Daiviet to a new zenith in history but was also the reference for the formation and development of our nation’s culture in the process of integrating with the global culture.

Keywords: King Le Thanh Tong; culture; national culture; policy; preservation and development.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
134(03).20193330-09-19
233(02).20192930-06-19
332(01).20194530-03-19
427(01).20182030-03-18
516(03) - 20153225-09-15
69(04) - 201331-12-13
78(03) - 20134315-10-13
81(1) - 20116615-11-11