Researching on some groups of starch - degrading microorganisms in shrimp culture ponds at Sam - Chuon lagoon, Phu Vang district, Thua Thien Hue province

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ NHÓM VI SINH VẬT PHÂN GIẢI TINH BỘT TRONG AO NUÔI TÔM Ở ĐẦM SAM - CHUỒN, PHÚ VANG, THỪA THIÊN HUẾ

Tóm tắt:

Hiện nay chất lượng nước tại các ao nuôi tôm ở vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đang giảm sút nghiêm trọng. Do đó việc đánh giá và tuyển chọn các chủng vi sinh vật bản địa có khả năng phân giải các hợp chất hữu cơ cao, đồng thời tạo các chế phẩm để xử lý ao nuôi là có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Từ các mẫu bùn ao nuôi tôm, đã phân lập tuyển chọn và tuyển chọn được chủng vi khuẩn V94 và chủng xạ khuẩn X65 có khả năng phân giải tinh bột mạnh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thời gian nuôi cấy tối ưu đối với chủng V94 là 72 giờ và chủng X65 là 108 giờ, hai chủng này sinh trưởng tốt trong khoảng pH từ trung tính đến kiềm yếu, nhiệt độ 30 - 35 0C và nồng độ muối NaCl 0,5 - 15‰. Hai chủng này còn có khả năng phân giải mạnh đối với protein, cellulose và lipid. Đặc biệt hơn, chủng X65 có khả năng kháng với cả 5 loại vi sinh vật kiểm định, trong đó kháng mạnh với 2 đối tượng gây bệnh cho tôm là Vibrio sp. và Vibrio parahaemolyticus.

Từ khóa: vi sinh vật, tinh bột, bản địa, Phú Vang

Abstract:

Currently, the water quality at many shrimp ponds in Tam Giang-Cau Hai lagoon is being declined. Thus, assessing and selecting the indigenous microorganisms with high ability to degrade organic materials as well as the production of bio-preparations for treating shrimp ponds possess a practical and scientific significance. From some sludge samples of many shrimp ponds, we isolated V94 bacterial strain and X65 actinomycetes strain having high ability to degrade starch. Results showed that the optimal growth times for V94 and X65 were 72 and 108 hrs, respectively; the pH, temperature and concentration of NaCl for their optimal growth were neutral to low pH, 30-350C and 0,5 - 15‰, respectively. Both strains also had the ability to strongly degrade protein, cellulose and lipid. Moreover, X65 strain had the ability of antibacterian to 5 microorganisms especially two shrimps pathogens, Vibrio sp. and Vibrio parahaemolyticus.

Keywords: microorganism; starch; indigenous; Phu Vang

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng