NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP VI SINH VẬT ĐỂ XÁC ĐỊNH KHÁNG SINH TỒN DƯ TRONG THỰC PHẨM

A study on using microbial screening method for detection of antibiotic residues in food

Tóm tắt:

Việc lạm dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi, bảo quản thực phẩm dẫn đến sự tồn dư kháng sinh trong nhiều sản phẩm trứng, sữa, thịt, cá và các cơ quan nội tạng, điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm mà còn là mối nguy hại đối với sức khỏe con người. Trong nghiên cứu này, chúng tôi nuôi cấy 4 chủng vi sinh vật: Micrococcus lutea ATCC 9341, Bacillus cereus ATCC 11778, Bacillus subtilis L2 và Bacillus stearоthermophilus trên 9 loại môi trường khác nhau nhằm đánh giá ảnh hưởng của các loại thuốc kháng sinh thường lạm dụng trong thực phẩm (tetracycline, benzylpenicillin, streptomycin, grisin, bacitracin) đến khả năng sinh trưởng của những vi khuẩn này. Kết quả cho thấy, cả 4 chủng vi sinh vật đều bị ức chế sinh trưởng hoặc bị tiêu diệt trong môi trường có chứa kháng sinh, trong đó 2 chủng vi khuẩn Bacillus subtilis L2 trên môi trường với рН 8,0 và Bacillus stearоthermophilus trên môi trường Kundrat được xem là mẫn cảm nhất đối với sự có mặt của các thuốc kháng sinh nghiên cứu.

Từ khóa: Tồn dư; kháng sinh; vi sinh vật; Bacillus subtilis L2; Bacillus stearоthermophilus.

Abstract:

The abuse of antibiotics in breeding and in food preservation can lead to the existence of residual antibiotics in many products such as egg, milk, meat, fish and in the viscera that not only affects negatively the quality of the product but also threatens human health. In this research, four microorganism strains: Micrococcus Luteus ATCC 9341, Bacillus cereus ATCC 11778, Bacillus subtilis L2 and Bacillus stearоthermophilus were inoculated on 9 different culture media in order to assess the effect of common-abused antibiotics for food (tetracycline, benzylpenicillin, streptomycin, grisin, bacitracin) on the growth ability of such bacteria. The result showed that all objective bacteria were inhibited or killed in the antibiotic-containing media. Among them, Bacillis subtilis L2 cultured in the media with pH 8,0 and Bacillus stearоthermophilus cultured in the media Kundrat were the two strains which are the most sensitive to the studied antibiotics.

Keywords: residue; antibiotics; microorganisms; Bacillus subtilis L2; Bacillus stearоthermophilus.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
123(02).20172430-06-17