HIỆN TRẠNG NGHỀ KHAI THÁC THỦY SẢN VÙNG BIỂN VEN BỜ QUẢNG NAM

State of fisheries in the coastal area of Quang Nam province

Tóm tắt:

Vùng biển ven bờ Quảng Nam có hai vùng khai thác thuỷ sản chính là vùng cửa sông Thu Bồn và vùng biển Cù Lao Chàm. Vùng cửa sông Thu Bồn có hệ sinh thái đặc trưng là rừng ngập với cây dừa nước là chủ yếu. Với hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển, Cù lao Chàm cũng có hệ động thực vật thủy sinh đa dạng, phong phú với nhiều loài thủy đặc sản có giá trị kinh tế. Hiện nay các hoạt động khai thác thủy sản ven bờ với nhiều loại hình khai thác thủ công, một số nghề mang tính chất hủy diệt cũng tác động đến nguồn lợi thuỷ sản tại các vùng biển này. Bài báo này phân tích, đánh giá hiện trạng công tác quản lý nghề cá ở vùng biển Cù Lao Chàm và cửa sông Thu Bồn làm cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý hợp lý nguồn lợi thuỷ sản vùng biển ven bờ Quảng Nam.

Từ khóa: khai thác thuỷ sản; vùng biển Quảng Nam; nguồn lợi; sông Thu Bồn; Cù Lao Chàm.

Abstract:

There are two major fishery regions in Quang Nam. These are the Thu Bon river mouth and the surroundings of the Cu Lao Cham Island. The Thu Bon river mouth is characterized by nipa mangrove ecosystems; and Cu Lao Cham with the coral reef and sea grass ecosystems has the diverse aquatic fauna and flora with many economically important species. Small-scale fishery activities in these coastal areas have shown significant impacts on the ecosystems and natural fishery resources. This paper investigates the current status of small-scale fisheries in the Thu Bon river mouth and Cu Lao Cham Island and suggests suitable strategies for fishery management in Quang Nam Province.

Keywords: fisheries; the coastal area of Quangnam; resources; Thu Bon river; Cu Lao Cham Island.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng