NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐỊA LÝ DU LỊCH (TOURISM GEOGRAPHY) PHỤC VỤ DẠY HỌC TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Researching and compiling the tourism geography syllabus for teaching intensive English at The University of Danang

Tóm tắt:

Để đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao về tiếng Anh thành thạo ngôn ngữ của sinh viên đa ngành của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Hiện nay, các Khoa và giảng viên của Trường đang đầu tư nghiên cứu xây dựng các môn học tăng cường tiếng Anh. Từ năm 2005, Khoa Địa lý đã có chương trình đào tạo Cử nhân Địa lý để đáp ứng nhu cầu người học đang ngày càng gia tăng. Môn học Cơ sở Địa lý du lịch đã được sử dụng để giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm và các trường thành viên khác như Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế cũng như đã được sử dụng để bồi dưỡng cho người học muốn nhận được chứng chỉ Hướng dẫn viên du lịch, chương trình đã được giảng dạy từ năm 2010. Để giúp sinh viên có thể tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp và nâng cao khả năng vận dụng kiến thức chuyên ngành Địa lý du lịch bằng tiếng Anh, tăng cường khả năng hội nhập khu vực lao động Asean sau năm 2015

Từ khóa: Địa lý du lịch; tiếng Anh tăng cường; giảng dạy; trường Đại học Sư phạm; dạy học

Abstract:

Since 2005, the Faculty of Geography has carried out a training program in Bachelor of Geography with a course of Tourism Geography. To meet the dramatically increasing needs of learners, Tourism Geography has been taught successfully in The University of Danang, inclucing University of Education, University of Foreign Languages, University of Economics, and also for people who want to get a Tour Guide Certificate… For the purpose of helping students seek employment opportunities after graduation and improve the capability of applying knowledge of Tourism Geography in English to the real situations, which enhances the integration into ASEAN labor market after 2015, the Tourism Geography program has been conducted in the orientation of serving the teaching of intensive English. It is expected that this program meets the requirements of innovation in the teaching method and content at higher education level.

Keywords: Tourism Geography; intensive English; teaching; University of Education.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
128(02).2018130-06-18
214(01) - 20155031-03-15
311(02) - 20143020-06-14
411(02) - 20141520-06-14
58(03) - 20136115-10-13
67(02) - 20135515-06-13
71(1) - 20112215-11-11