MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG TẬP TRUNG CHÚ Ý CHO TRẺ 3 - 4 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN Ở TRƯỜNG MẦM NON

Some measures to develop concentration skills for 3 – 4 year old children in math activities at preschool

Tóm tắt:

Chú ý và khả năng tập trung chú ý có chức năng quan trọng đối với hoạt động trí tuệ của trẻ. Không tập trung chú ý vào một việc gì hoặc không điều khiển được chú ý thì kết quả nhận thức sẽ hết sức hạn chế. Vì vậy, trong tổ chức hoạt động trí tuệ của trẻ, trước hết cần giáo dục năng lực tập trung chú ý. Tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với Toán là một trong những con đường giúp nâng cao khả năng tập trung chú ý của trẻ. Giáo viên cần nắm bản chất của quá trình tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với Toán, hiểu rõ mối quan hệ giữa: giáo viên - trẻ và môi trường để tạo điều kiện cho mỗi yếu tố phát huy thế mạnh, góp phần phát triển khả năng tập trung chú ý cho trẻ.

Từ khóa: chú ý; khả năng tập trung chú ý; trẻ 3-4 tuổi; hoạt động làm quen với toán; biện pháp.

Abstract:

Attention and concentration skills play important roles for children's intellectual activity. The children’s awareness will be limited as they lose control of their attention. Thus, in organizing children’s intellectual activities, the education on concentration skills should be taken into account first. Math activities are the ways to improve the children's attention. Teachers need to know how to organize math activities for children, the relationship among teachers – children and the environment to create conditions for each child to promote strengths so that it helps the child develop the concentration skills.

Keywords: focus; concentration skills; 3-4 year old children; math activity; measures.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
116(03) - 201511825-09-15
214(01) - 20158231-03-15