Researching the species composition and building a collection of snakes in Dong Thap province

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI VÀ XÂY DỰNG BỘ SƯU TẬP CÁC LOÀI RẮN Ở TỈNH ĐỒNG THÁP

Tóm tắt:

Xây dựng bộ mẫu vật dùng để giảng dạy là việc làm rất có ý nghĩa, đặc biệt trong giảng dạy sinh học việc ứng dụng mẫu thật sẽ góp phần nâng cao chất lượng của giờ dạy. Từ những lý do trên, chúng tôi đã tiến hành nghiên nghiên cứu thành phần loài và xây dựng bộ sưu tập mẫu vật các loài rắn ở tỉnh Đồng Tháp. Quá trình nghiên cứu trên thực địa tiến hành từ năm 2008 đến năm 2012, địa bàn thu mẫu được chọn tại các huyện trong tỉnh Đồng Tháp. Kết quả nghiên cứu đã thống kê 32 loài rắn xếp vào 21 giống, 6 họ phân bố ở tỉnh Đồng Tháp. Trong đó họ rắn nước (Colubridae) có 13 giống (chiếm 61,9% tổng số giống của tỉnh), họ rắn hổ (Elapidae) có 3 giống (chiếm 14,28% tổng số giống của tỉnh), các họ còn lại mỗi họ có một giống (chiếm 5,9% tổng số giống của tỉnh). Từ nguồn mẫu vật thu được ngoài tự nhiên, chúng tôi đã tiến hành xử lý, định hình và tiến hành xây dựng bộ mẫu vật trưng bày tại phòng thí nghiệm động vật, khoa sinh học, trường đại học Đồng Tháp, bộ mẫu được xây dựng với mục đích giảng dạy, nghiên cứu cũng như tiến tới góp phần xây dựng bảo tàng sinh học.

Từ khóa: bộ mẫu vật; bộ sưu tập rắn; tỉnh Đồng Tháp

Abstract:

The construction of the specimens used for the teaching process is significant; particularly in teaching biology, the applications of real samples will contribute to improving the quality of teaching. From the above reasons, we have conducted a study on species composition and built a collection of snakes in Dong Thap province. The process of field research was conducted from 2008 to 2012, and the selected sampling areas were in the districts in Dong Thap province. Research results listed 32 species of snakes belonging to 21 genera and 7 families, distributed in Dong Thap province. There are 13 genera (57.14% of the total) in the Colubridae family, 3 genera (14.28% of the total) in the Elapidae family and 1(4.7% of the total) for each of the rest. From the specimens collected in the wild, we have processed, shaped and built a collection of the specimens exhibited in the animal laboratory, Faculty of Biology, Dong Thap University. The collection of snakes has been built for the purpose of teaching, researching as well as contributing to the construction of the biological museum.

Keywords: specimens; collection of snakes; Dong Thap province

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng