PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Developing a program for training the managing staff of kindergartens to meet the demand of educational innovation

Tóm tắt:

Đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp giáo dục. Nghị quyết 29/NQTW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 đề ra 9 giải pháp, trong đó có giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo đã nhấn mạnh: “Cán bộ quản lý giáo dục các cấp phải qua đào tạo về nghiệp vụ quản lý”. Vì vậy, khi tiến hành đổi mới giáo dục thì việc phát triển chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Mầm non là một trong những vấn đề cấp thiết đối với một cơ sở thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và CBQL. Kết quả nghiên cứu về phát triển chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Mầm non có ý nghĩa lý luận và thực tiễn để giải quyết được một vấn đề cấp thiết hiện nay.

Từ khóa: chương trình; phát triển; bồi dưỡng; cán bộ quản lý; mầm non

Abstract:

The managing staff at educational institutions plays an important role in the educational cause. Resolution No 29/NQTW dated 04/11/2013 by the 8th Central Committee of the Communist Party of Vietnam introduced 9 solutions, including those which are aimed to develop the teaching and managing staff to meet the demand of innovation in education and training. The resolution stressed that “the managing staff at all levels have to be trained in management”. Therefore, developing a program for training the managing staff of kindergartens is one of the urgent tasks for an institution in charge of training the teaching and managing staff as well as enhancing their professional capacity. The research results show theorectical and practical significance in dealing with such an urgent problem at present.

Keywords: program; development; training; managing staff; early childhood.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
130(04).20188430-12-18
220(03).201611330-09-16
317B(04) - 20156630-12-15
45(04) - 201210515-12-12
52(01) - 20129215-03-12