THỰC TRẠNG MẠCH TRI THỨC THỐNG KÊ TRONG SÁCH GIÁO KHOA VỚI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

The status quo of statistics knowledge in textbooks in the orientation of developing learners’ competence

Tóm tắt:

Trong bài báo này chúng tôi tiến hành khảo sát thực trạng mạch tri thức thống kê được biên soạn trong sách giáo khoa từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông và đại học, nhằm phân tích để làm sáng tỏ tư tưởng chủ đạo trong biên soạn sách giáo khoa, phương pháp dạy học mạch tri thức này của các giáo viên. Trên cơ sở thực tiễn đó chúng tôi đề xuất cách thức biên soạn và đổi mới phương pháp giảng dạy mạch tri thức thống kê theo xu hướng tiếp cận năng lực người học. Các năng lực mà nhiều nhà giáo dục trên thế giới cũng như chúng tôi mong đợi người học sẽ đạt được qua học tập mạch tri thức này, đó là các năng lực hiểu biết, suy luận và tư duy thống kê cũng như năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn có liên quan đến số liệu thống kê.

Từ khóa: Thực trạng; sách giáo khoa; mạch tri thức thống kê; năng lực; phương pháp; dạy học.

Abstract:

This paper presents our investigation into the status quo of statistics knowledge which has been included in textbooks of all levels from primary education to secondary education and higher education in order to analyze the overall decisive strategy in compiling textbooks and designing the teaching methodology for the teaching staff. With this in mind, we suggest some solutions to the problem of compiling and innovating the methods for teaching statistics knowledge in the tendency of approaching learners’ competence. Learners’ competences gained through the new teaching program, which are expected by us as well as educators in the world, include those of understanding, reasoning, statistical thinking as well as the ability to solve practical problems related to statistical data.

Keywords: status; textbooks; statistics knowledge; competence; teaching methodology.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
118(01).201612030-03-16