NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC PHA CỦA CHẤT HẠT NHÂN ĐỐI XỨNG TIỆM CẬN

A study on the phase structure of asymptotic symmetric nuclear matter
Tác giả: Lương Thị Thêu ,

Tóm tắt:

Vật chất tương tác mạnh và đậm đặc đã được các nhà vật lí hạt nhân quan tâm nghiên cứu từ lâu. Chuyển pha của các hạt nhân đã được khảo sát trong nhiều bài báo lí thuyết. Các công trình nghiên cứu dựa trên các mô hình hiện tượng luận được thiết lập trực tiếp từ các bậc tự do nucleon. Các mô hình hạt nhân phi tương đối tính sử dụng các dạng khác nhau của thế năng tương tác nucleon-nucleon đã thu được nhiều thành công trong nghiên cứu chất hạt nhân ở mật độ thấp và năng lượng thấp. Tuy nhiên, lý thuyết hạt nhân phi tương đối tính lại thất bại khi phản ánh các tính chất vật lý của vật chất đông đặc. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu các tính chất của chất hạt nhân dựa trên mô hình chất hạt nhân đối xứng tiệm cận có tính đến tương tác vô hướng-vectơ, mô tả rõ kịch bản chuyển pha khí - lỏng loại một của chất hạt nhân dưới mật độ bão hoà.

Từ khóa: Chất hạt nhân; đối xứng tiệm cận; tương tác vô hướng-vectơ; chuyển pha; cấu trúc pha.

Abstract:

The strong and dense interaction matter has attracted physicists’ attention for a long time. The phase transition of the nuclear matter has been investigated in many theoretical papers. The studies have been based on the phenomenological models directly established from the nucleon degrees of freedom. The models of non-relativistic nuclei using different forms of the nucleon-nucleon interaction potential energy have gained much success in the study on nuclear materials at a low density and low power. However, the theory of non-relativistic nuclei failed to reflect the physical properties of the solidified materials. This paper studies the properties of nuclear matter based on the model of asymptotic symmetric nuclear matter, taking into account the scalar-vector interactions and clearly describes the scenario of the first-class gas-liquid phase transition of the nuclear matter under saturation density.

Keywords: nuclear matter; asymptotic symmetry; scalar-vector interaction; phase transition; phase structure.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng