SỰ CHI VIỆN CỦA HẬU PHƯƠNG THANH - NGHỆ - TĨNH CHO CHIẾN TRƯỜNG BẮC BỘ TRONG NHỮNG NĂM 1950-1954

The Thanh-Nghe-Tinh rear’s aid to the Northern Vietnam battlefield from 1950 to 1954

Tóm tắt:

Trong những năm 1950 – 1954, phát huy quyền chủ động giành được trên chiến trường chính Bắc Bộ, ta đã mở nhiều chiến dịch quân sự lớn nhằm xoay chuyển cục diện chiến trường đi đến kết thúc thắng lợi. Thanh - Nghệ - Tĩnh là hậu phương chiến lược, được đánh giá là kho của, kho người, tiếp giáp với chiến trường chính đã có vai trò quan trọng trong việc chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954). Bài viết nghiên cứu về hậu phương Thanh – Nghệ – Tĩnh và sự chi viện của hậu phương này cho chiến trường chính Bắc Bộ trong những năm 1950-1954, từ đó khẳng định vai trò to lớn của vùng Thanh – Nghệ – Tĩnh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cũng như khẳng định sức mạnh của cuộc chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

Từ khóa: Hậu phương; Thanh – Nghệ - Tĩnh; chi viện; chiến trường Bắc Bộ; kháng chiến chống thực dân Pháp

Abstract:

In the period of 1950-1954, taking advantage of their active status gained in the Northern main front-line, the Vietnamese army launched a great number of big military campaigns to rotate the battlefield order for a successful end. The Thanh-Nghe-Tinh area, which was a strategic rear considered to be a storage of wealth and human power contiguous to the main battlefield, played an important role in supporting the front-lines and contributed decisively to the victory of the anti-French resistance (1946-1954). This paper studies the Thanh-Nghe-Tinh rear and its assistance to the Northern main battlefield during the period of 1950-1954 whereby confirming the great role of the Thanh-Nghe-Tinh area in the anti-French resistance as well as the power of the people’s war under the leadership of the Vietnamese Communist Party.

Keywords: rear; Thanh-Nghe-Tinh; assistance; the Northern Vietnam battlefield

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng