Chinese bonzes with the development of Buddhism in Cochinchina in the 17th and 18th century

Các thiền sư Trung Hoa với việc phát triển Phật giáo Đảng trong thế kỷ XVII – XVIII

Tóm tắt:

Trong công cuộc định cư và mở rộng bờ cõi, xây dựng một vương triều mới vững chắc trên vùng đất mới phương Nam, các chúa Nguyễn đã không ngần ngại lựa chọn Phật giáo làm chỗ dựa lâu dài cho kế sách thu phục nhân tâm, bình ổn vương quyền. Thực tế cho thấy, các chúa Nguyễn, đặc biệt là chúa Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Phúc Khoát đã thực thi nhiều chính sách để phát triển Phật giáo như trùng tu và xây dựng chùa chiền, thỉnh mời cao tăng và pháp khí từ Trung Hoa sang, chấn chỉnh sự suy đốn của Phật giáo… Tuy nhiên, nói đến sự thịnh hành của Phật giáo Đàng Trong ở hai thế kỷ XVII - XVIII, không thể không đề cập đến một nhân tố cũng rất quan trọng, đó là công lao của các vị thiền sư Trung Hoa với sự nghiệp truyền giáo/hoằng hóa không mệt mỏi tại vùng đất “ác địa” này.

Abstract:

In the cause of expanding settlements and territory, building a new dynasty firmly at the new land in the South, the Nguyen Lords did not hesitate to choose Buddhism as a support for long-term strategy of gaining the sympathy of the people, stabilization kingship. In fact, the Nguyen Lords, especially Lord Nguyen Phuc Chu, Nguyen Phuc Khoat implemented policies to develop Buddhism, such as restoring and constructing of pagodas, inviting veteran bonzes of high virtues from China, correcting the degradation of Buddhism… However, when speaking of the prevalence of Buddhism in the South (called Đàng Trong) during the seventeenth and eighteenth centuries, we have to mention the merit of the Chinese bonzes with their unexhausted cause of missionary activities (propagation of faith) in this so-called “cruel land”.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
134(03).20193330-09-19
233(02).20192930-06-19
332(01).20194530-03-19
427(01).20182030-03-18
516(03) - 20153225-09-15
613(04) - 20145120-12-14
79(04) - 201331-12-13
88(03) - 20134315-10-13