Synthesis, structural characterization and magnetic properties of Y3−xLaxFe5O12 nanoparticles

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, CẤU TRÚC VÀ TỪ TÍNH CỦA HẠT NANO Y3−xLaxFe5O12
Tác giả: TS. Đinh Văn Tạc,

Tóm tắt:

Bằng phương pháp đồng kết tủa các hidroxit chúng tôi đã thu được hạt nano Y3−xLaxFe5O12 (x = 0,0; x = 0,2; 0,4; 0,6). Chứng minh được khi tăng thành phần thay thế La (x) từ 0 đến 0,6 thông số mạng tinh thể tăng, kích thước của hạt thu được giảm từ 54 xuống 43 nm, và tại x = 0,2 thu được hạt nano có từ độ bão hòa lớn nhất.

Từ khóa: phương pháp đồng kết tủa; hạt nano, ferrite garnet; thay thế Y bởi La, từ độ bão hòa.

Abstract:

Y3−xLaxFe5O12 (x = 0,0; 0,2; 0,4; 0,6) nanocrystals have been prepared through hydroxide coprecipitation followed by dehydration. Increasing x from 0 to 0,6 reduces the particle size of the solid solution (from 54 to 43 nm), increases its unit cell parameter, and the saturation magnetization has a maximum at x = 0,2.

Keywords: method of Chemical Vapor Deposition, nanopowders, ferrite garnet, yttrium doped by lanthanum, the saturation magnetization

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
135(04).20192029-12-19
225(04).2017130-12-17
36(01) - 20131215-03-13