NỖI LÒNG CỦA VUA MINH MẠNG KHI NGHĨ VỀ DÂN ĐƯỢC THỂ HIỆN QUA NHỮNG BÀI THƠ NGỰ CHẾ

King Minh Mang’s sentiments expressed through his royal poems made as he shared a thought for his people

Tóm tắt:

Là người đứng đầu đất nước, vua Minh Mạng rõ nhất vấn đề an dân, coi dân là gốc là kế sách để củng cố quốc gia. Do đó, vua Minh Mạng đã có nhiều chính sách cải cách để phát triển đất nước như: trọng nông, ái dân, giảm tô thuế, cứu đói, tăng cường giám sát đê điều, khai khẩn đất hoang hóa, khơi thông sông ngòi. Những chính sách này không những được ghi trong chính sử mà còn được vua làm thơ để ghi lại. Nhiều bài thơ đã thể hiện được tâm tư tình cảm của vua khi lo cho dân. Đó là khi gặp thiên tai mất mùa, bão lụt, hạn hán hay là tâm trạng của vua khi chứng kiến cảnh người dân không nhà cửa đói rét. Gặp cảnh như vậy, vua lại đích thân cầu mưa, cầu nắng mong trời ban phước lành để mùa màng bội thu, nhân dân không bị đói khổ. Bên cạnh đó, mỗi khi dân được mùa, vua cũng làm thơ để ghi lại cảm xúc của mình, để vui với niềm vui của dân.

Từ khóa: tư tưởng ái dân, trọng nông nghiệp, vua Minh Mạng, thơ ngự chế, lấy dân làm gốc.

Abstract:

As the head of the country, King Minh Mang was well aware that his people must be reassured and considered as the roots of the country as well as a resource for the reinforcement of the country. Therefore, he issued many reform policies to develop the country such as physiocracy, care for the people, tax reduction, famine relief, dyke maintenance supervision, land reclaimation, river dredging,… These policies were not only recorded in history but also in the King’s own poems, of which many expressed his inmost feeings with a thought he shared for his people when it came to crop failures, natural disasters like floods, storms or when he witnessed his people suffering from homelessness and starvation. Faced with these problems, the King himself prayed for rain or sun, for God’s blessing which could bring his people bumper harvests and drive away starvation as well as poverty. Besides, whenever his people enjoyed a bumper crop, he also composed poems to record his emotions and to share the joy of his people.

Keywords: thought of caring for the people; physiocracy; King Minh Mang; royal poems; considering people as the roots of the country.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
116(03) - 20153925-09-15
213(04) - 20145620-12-14
312(03) - 20144020-09-14
411(02) - 20145320-06-14