TỔ CHỨC HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM Ở HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Effective organization of the teaching and learning activities based on the model of Vietnam New Schools (VNEN) in Hoa Vang District, Da Nang City
Tác giả: ThS. Mã Thanh Thuỷ,

Tóm tắt:

Mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) là mô hình giảng dạy theo phương pháp lấy học sinh làm trung tâm của quá trình dạy học. Học sinh được tự tìm hiểu, tự trải nghiệm, khám phá và lĩnh hội kiến thức. Giáo viên là người hướng dẫn, đồng hành cùng với học sinh, giúp các em có tính tư duy và sáng tạo trong học tập. Tìm hiểu việc tổ chức hoạt động dạy học ở tiểu học theo mô hình VNEN sao cho hiệu quả là một vấn đề cần thiết khi triển khai nhân rộng dạy học theo mô hình này. Trong bài báo này, tác giả đề cập tới hai vấn đề chính: Một là, thực tiễn tổ chức hoạt động dạy học theo mô hình VNEN ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Hai là, một số yếu tố tác động đến việc tổ chức hiệu quả hoạt động dạy học theo mô hình VNEN.

Từ khóa: Mô hình; hiệu quả; dạy học; năng lực; tổ chức.

Abstract:

The model of Viet Nam new schools (VNEN – Viet Nam Escuela Nueva) is an educational approach that adopts the student-centered teaching methodology. This enables students to explore, experience and acquire knowledge all by themselves. Teachers guide students through the lessons, thereby encouraging the students to develop their independent thinking and creativity. How to effectively organize the teaching and learning activites at elementary schools based on VNEN is of crucial importance for the widespread application of the above model. This paper mentions two major issues: first is the status quo of VNEN application in Hoa Vang district, Da Nang City; second are several factors that influence VNEN application.

Keywords: model; effectiveness; teaching; capacity; organization.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
112(03) - 201410820-09-14
210(01) - 201410815-04-14