Information structure of reportage headline with inversion construction in Vietnamese jounalism

CẤU TRÚC THÔNG TIN CỦA TIÊU ĐỀ PHÓNG SỰ TRÊN BÁO TIẾNG VIỆT CÓ KẾT CẤU ĐẢO NGỮ

Tóm tắt:

Mấy chục năm gần đây, khi phân tích câu, bên cạnh việc dựa vào lý thuyết thành phần câu để phân loại câu theo ngữ pháp truyền thống, các nhà nghiên cứu đặc biệt chú ý đến sự phân đoạn câu theo quan điểm lý thuyết cấu trúc thông tin (dựa vào thông tin thực tại). Nghĩa là nhấn mạnh đến vai trò của tiêu điểm (Focus) với tư cách là trọng tâm thông báo của câu. Bài viết này của chúng tôi dựa trên lý thuyết cấu trúc thông tin để nghiên cứu các tiêu đề của phóng sự trên báo. Chúng tôi tập trung nghiên cứu nhằm lý giải tại sao kết cấu đảo ngữ là kiểu mà các tác giả thường sử dụng đối với các tiêu đề của thể loại phóng sự nhằm thu hút sự chú ý của người đọc.

Từ khóa: lý thuyết thành phần câu; lý thuyết cấu trúc thông tin; tiêu điểm; đảo ngữ; tiêu đề phóng sự

Abstract:

In recent decades, when analising sentences, besides basing on the theory of sentence parts to classifying sentences according to the view of traditional grammar, researchers have paid much attention to sentence partition according to the theory of information structure (based on actual information). That means they have emphasized on the role of Focus as the center of the information. This study based on the theory of information structure to investigate reportage headlines in Vietnamese jounalism and explained why inversion structure is one of the options that the journalists usually use with the purpose of drawing the attention of readers.

Keywords: the theory of sentence parts; the theory of information structure; focus; inversion; reportage headlines.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
115(02) - 20154130-06-15
28(03) - 20133215-10-13
38(03) - 20133215-10-13
41(1) - 20115415-11-11