Vietnamese words' movement, variation and transformation in communication

SỰ VẬN ĐỘNG CHUYỂN HÓA CỦA TỪ TIẾNG VIỆT TRONG HOẠT ĐỘNG HÀNH CHỨC

Tóm tắt:

Từ là đơn vị trung tâm, cơ bản của hệ thống ngôn ngữ. Trong hoạt động giao tiếp, từ không chỉ bộc lộ những thuộc tính và những đặc điểm vốn có mà từ còn có sự vận động, biến đổi chuyển hóa để giao tiếp đạt hiệu quả cao. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung xem xét sự biến đổi của từ trong hoạt động giao tiếp trên tất cả các bình diện ngữ âm, ngữ pháp và phong cách… Từ đó rút ra những kết luận bổ ích đối với việc sử dụng và lĩnh hội từ trong hoạt động giao tiếp. Đây cũng là một việc làm giúp ích cho giáo viên, học sinh trong việc sử dụng từ, lĩnh hội từ, phân tích, nhận xét và đánh giá về từ trong giao tiếp nói chung và trong văn bản nói riêng.

Từ khóa: sự vận động chuyển hóa của từ; từ Tiếng Việt; hành chức; văn bản; giao tiếp

Abstract:

A word is a basic, central unit of the language system. In communication, it reveals not only its inherent attributes and characteristics but also movement as well as transformation in order to make communication effective. In this article, we focus on the word’s variation in communication in all aspects including pronunciation, grammar and style... Thereby, we can draw useful conclusions for the use and comprehension of communication. It is also useful for teachers and students in using words, comprehending, analyzing, commenting and evaluating words in communication in general and in text in particular.

Keywords: transformation and variation of words; Vietnamese words; communication; text; communicate

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng