Thai’s culture and people – under the view of tourists

VĂN HÓA VÀ CON NGƯỜI THÁI LAN - DƯỚI GÓC NHÌN CỦA DU KHÁCH
Tác giả: Nguyễn Thế Hoàn,

Tóm tắt:

Bài viết đề cập đến một số nét văn hóa truyền thống của người Thái trong diễn trình lịch sử cũng như trong đương đại. Trên cơ sở đó tác giả cố gắng làm nổi bật những giá tri văn hóa có tính khu biệt của dân tộc Thái so với văn hóa các dân tộc xung quanh. Đấy chính là những vấn đề đáng phải suy nghĩ trong sự hội nhập và giao lưu văn hóa khu vực hiện nay.

Từ khóa: Thái Lan; văn hóa, truyền thống; hội nhập

Abstract:

The article mentions some traditional cultural features of Thai people from the history to current process in term of travelling. Hence, the author tries to illustrate distinctive values of culture of Thai people in comparison with around communities. Those are thoughtful issues in the integration and cultural cross at present.

Keywords: Thailand; culture; traditional; integration

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng