Minh Mang king with praying (for rain)

VUA MINH MẠNG VỚI VIỆC ĐẢO VŨ (CẦU MƯA)

Tóm tắt:

Trong khi nghiên cứu về thơ Ngự chế của vua Minh Mạng, chúng tôi thật sự ngạc nhiên với thể tài về vũ (mưa) mà nhà vua sử dụng để làm những bài thơ của mình. Trong những bài thơ về vũ ấy là biết bao xúc cảm của Minh Mạng về một nước thuần nông trọng nông. Một nước như vậy thì vấn đề mưa nắng thuận hòa là điều hết sức cần thiết để đảm bảo cho một vụ mùa bội thu. Cũng vì những suy nghĩ ấy mà chúng tôi đối chiếu với chính sử triều Nguyễn để làm sáng tỏ sự quan tâm của Minh Mạng đối với vấn đề đảo vũ (cầu mưa). Thật đúng như trong những bài thơ về vũ đã phản ánh, vua Minh Mạng đã ban bố lệnh cầu mưa hay tự mình đích thân cầu mưa, còn như cầu mà chưa linh ứng thì vua tự răn mình sửa mình để lòng trời ban ơn mưa xuống cho dân.

Từ khóa: vua Minh Mạng; cầu mưa; ngự chế thi

Abstract:

While researching on poems of Minh Mang King, we were really surprised at his talent of poems about the rain. His poems contains muchs emotion about an agricultural coutry. The advantage weather is a necessary condition to ensure a main crop more abundant than usual. Therefore, we compare with Nguyen reign’s history written by the imperial court to clarify the interesting in praying for rain of Minh Mang King. According to poems about the rain, Minh Mang king promulgated the order to pray for rain or did himself. If his prayer were not successful, he would self-improve in order to be rained.

Keywords: Minh Mang King; praying for Rain; poems

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
110(01) - 20144515-04-14
28(03) - 20135515-10-13